Richard Skemp: A matematikatanulás pszichológiája

Richard Skemp: A matematikatanulás pszichológiája

A matematikai fogalomalkotástól a szorongásmentes matematikáig

“A matematikában az ember nem megérti a dolgokat, hanem megszokja” – állította Neumann János, a 20. század egyik legnagyobb hatású magyar matematikusa. Richard Skemp 1971-ben megjelent könyvében éppen ezt a tényt rója fel az iskolai matematikaoktatási gyakorlatnak. Noha a könyv lassan 40 éve látott napvilágot, a benne megfogalmazott matematika­­didaktikai kritikák többsége napjainkban is helytállónak tűnhet – a laikus olvasó számára is.

A pszichológusi és matematikatanári végzettséggel is rendelkező Skemp remekül ötvözi két szakterületének elméleti ismereteit és gyakorlati tapasztalatait.

A könyv első, „A” részében a sémaelmélet fogalmain keresztül, Piaget munkásságára is építve mutatja be a matematikai fogalomalkotás folyamatát, olykor meglepően erős kijelentéseket fogalmazva meg. Felhívja továbbá arra a figyelmet, hogy az iskolai matematikaoktatás kudarcát gyakran az magyarázza, hogy a tanulók látszólag elsajátítják bizonyos fogalmak alkalmazását rutinhelyzetekben, a mechanikus használat mögül azonban hiányzik a valódi megértés.

Az első rész további fejezeteiben állást foglal amellett, hogy a vizuális szimbólumok használata sok esetben a verbális fogalomalkotásnál jobban segíti a matematikai gondolkodást, és kísérletet tesz néhány tipikusan verbális formában megfogalmazott matematikai tény pusztán vizuális szimbólumokkal történő leírására.

A könyv egyik legnagyobb erőssége a tanulók motivációinak, teljesítményszorongásának tudományos szempontú megközelítése, és hogy Skemp javaslatokat tesz a kapott eredmények oktatási gyakorlatba való átültetésére. Konkrét tanácsokat fogalmaz meg például azzal kapcsolatban, hogy az oktató a vizsgán hogyan oldhatja a diák szorongását a vizsgakérdések sorrendjének tudatos megválasztásával

A könyv „B” része egy érdekes kísérlet a matematika egyes témaköreinek felvázolására a korábban megfogalmazott elvek figyelembevételével. Noha Skemp részletes magyarázatai a matematikában kevésbé járatosak számára is érthetőek, a könyv ezen része a számfogalom kialakításától a geometriai transzformációkon át a differenciálszámításig villantja fel az iskolai matematikaoktatás egy-egy fontos témakörét, így meglehet, hogy a felkészületlen olvasóban a fogalmak elmélyítése helyett csupán káoszt teremt. Emiatt a könyv „B” része elsősorban inkább gyakorló matematikatanárok, mintsem az átlagolvasók számára lehet hasznos. (Ennél a pontnál külön kiemelendő a fordító, Klein Sándor munkája, aki az egyes fogalmak tisztázására további, magyar nyelven hozzáférhető irodalmakat javasol.)

Skemp a könyv megírásakor azt tűzte ki célul, hogy munkája különösebb pszichológiai vagy matematikai ismeretekkel nem rendelkezők számára is érthető és gondolatébresztő legyen. Ezt a célkitűzést messzemenően sikerült megvalósítania, ez azonban néhány –  elsősorban pszichológiai – fogalom bizonyos mértékű tisztázatlanságát eredményezte. Mindezek ellenére a könyv élvezetes és elgondolkodható olvasmányul szolgálhat nemcsak matematikatanároknak, hanem bárkinek, akinek – akár kellemes, akár kellemetlen – személyes élményei vannak a matematikatanulással kapcsolatban.

Szerző: Richard
Skemp
Cím: A matematikatanulás pszichológiája
Kiadó: Edge Kiadó, 2005
Oldalszám: 415 oldal
Bolti ár: 2500 Ft

Könnyű                       1 2 3 4 5                        Nehéz
Tudományos               1 2 3 4 5              Kevésbé tudományos
Laikus                         1 2 3 4 5                     Szakmai

Recenzió: Tóth Anett